سیاست و جهت گیری مرکز

سیاست ها و جهت گیری های اساسی مراکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر سراسر کشور

‏ستاد مرکزی مراکز آمورش علمی کاربردی خانه کارگر ‏

‏سیاست ها و جهت گیری های اساسی مراکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر سراسر کشور‏

‏مقدمه‏

‏با توجه به شکل گیری مراکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر و توسعه بالنده آن در طول سالیان گذشته، ضرورت دارد که سیاست های استراتژیک فعالیت این مراکز مورد توجه قرار گیرد. محور و کانون توجه به ارتقای کیفیت، فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجوئی است. بنابراین، تدوین جهت گیری های اساسی همراه با سیاست ها، برنامه ها و نتایج مورد انتظار، ضرورتی آشکار می باشد. مجموعه حاضر با هدف پي گيري سياست هاي مذكور در جهت ارائه سياست ها و برنامه هاي عملياتي تنظيم گرديده است. ‏

‏بدیهی است هر یک از مراکز آموزشی متناسب با پتانسیل بالقوه خود می بایست از طریق فعالیت های ‏‏آموزش‏‏ی‏‏،‏‏ پژوهش‏‏ی‏‏،‏‏ فرهنگ‏‏ی‏‏ و دانشجوئ‏‏ی‏‏ ‏‏اهداف و برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهند. اهتمام جدی در این راستا یک ضرورت است.‏

‏چشم انداز‏

‏مراکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر طي ده سال آينده سياست ها واهداف زير را دنبال خواهد ‏‏كرد‏‏:‏

‏1.‏‏ کسب رتبه هاي برتر در سطح ملي و تبديل شدن به مراكز معتبر در سطح کشور ‏

‏3. ارتقاء شاخص هاي آموزشي و مهارتی‏

‏بيانيه ماموريت ‏

‏مراکز آموزش علم‏‏ی‏‏ کاربرد‏‏ی‏‏ خانه کارگر‏‏ در جهت شناسايي، هدايت و ترغيب علاقمندان آموزشهای دانشگاهی و مهارتی به منظور دستيابي به بالاترين درك و آگاهي از دانش فني و مهارت هاي شغلي و ارائه خدمت به جامعه از طريق كمك فعال به آن ها آغاز به کار نموده است. به منظور تحقق اهداف ‏‏تعیین شده‏‏، ايجاد انگيزه ، رقابت و سوق دادن دانشجويان به تفكر خلاق و نوآوري ، شناسايي عوامل ضعف و قوت با بهره گيري از روش هاي پژوهشي ، تاكيد بر رعايت استانداردها بر پايه خط مشي هاي كشوري به منظور ارتقا كيفيت آموزشي مورد توجه و تاكيد است.‏

‏هم چنين انتخاب و بكارگيري بهترين روش ها ،برنامه ها ، مدرسین و مناسب ترين فنآوريهاي آموزشي بر مبناي پژوهش در آموزش با محوريت علاقمندي و رضایتمندي دانشجويان و از طريق بسترسازي به منظور دستيابي به منزلت والاي انساني و اشاعه فرهنگ ملي و اسلامي ، رعايت و تحكيم اخلاق حرفهاي و كسب مهارتهاي ارتباطي در جهت ارائه خالصانه خدمت در نظام آموزشی ومهارتی كشور و در نهايت نائل شدن به سطحي كه دانشآموختگان الگويي مناسب در زمينه تخصصي و حرفهاي خود باشند و دانش و مهارتهاي علمي و عملي خود را از طريق ارتباط مستمر با مراكز صنعتی و خدماتی همواره به روز و پويا نگه دارند مورد نظر ماست.‏

‏بينش و ارزش ها‏

‏ ‏

‏با توجه به ارزشهاي تبيين شده در بيانيه ماموريت مراکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر به مقولات زير توجه ويژه دارند:‏

‏1.‏‏«رويكرد آموزش جامعهنگر» سياست مهم اين حوزه است زيرا هدف نهايي ما خدمت به جامعه است.‏

‏2.‏‏تسهيل در ايجاد جوي مناسب، بدون تنش و آرام در جهت شكوفايي خلاقيتهاي فردي دانشجويان ‏

‏3.‏‏فراهم آوردن بستر مشاركت مدرسین در امور اموزشي ‏

‏4.‏‏در نظر گرفتن نيازهاي اساسي افراد شامل مدرسین، دانشجويان و كاركنان ‏

‏5.‏‏توجه به نيازهاي فعلي و آينده جامعه ‏

‏6.‏‏به كارگيري اصول علمي و دانش و فنآوري روز ‏

‏7.‏‏توجه به محصول دانشگاه به عنوان فردی عالم و دانشمند، متعهد و جهتدار ‏‏اسلامي ‏

‏8.‏‏استقرار مباني اخلاق حرفهاي ‏

‏9.‏‏آموزش مداوم جهت حفظ مهارتهاي كسب شده‏

‏اهداف كلي‏

‏آموزش ‏

‎‎‏گسترش رشتههای مورد تقاضا‏

‎‎‏ارتقاي كيفيت آموزش و بهرهگيري از روشهاي آموزشي جديد‏

‎‎‏ارتقاي شاخصهاي آموزشي‏

‎‎‏گسترش آموزشهاي كاربردي و کوتاه مدت‏

‎‎‏گسترش روابط و دادوستد علمي و پژوهشي با مراكز علمي و صنعتی‏

‎‎‏نوآوري در ارائه خدمات تخصصي ‏

‎‎‏افزايش رضايتمندي مشتريان شامل دانشجويان و مدرسین ‏

‎‎‏توسعه فعاليتهاي فرهنگي دانشجويي‏

‎‎‏استقرار سیستم آموزش الکترونیک ‏

‎‎‏افزايش بهرهوري و كارايي در استفاده از منابع انساني, مالي و فيزيكي ‏

‎‎‏افزايش درآمدهاي اختصاصي مراکز آموزشی‏

‎‎‏تمركز زدايي در اختيارات در سطح مراکز و افزایش اختیارات ‏

‎‎‏توجه به موضوع محيط زيست در انجام فعاليتها و ارائه خدمات‏

‎‎‏معرفی روزافزون ابتکار عملها و فعالیتهای مختلف در جهت پیشرفت و توسعه مراکز آموزشی در ابعاد گوناگون به نهادهای ذیربط‏

‎‎‏تاكيد بر ارتقاء مهارتهاي عملي دانشآموختگان و تربيت نيروهايي كه قابليت ارايه خدمات را داشته باشند. ‏

‎‎‏ارتقاء شاخصهاي آموزشي در ابعاد درونداد(‏‎Input‎‏) و فرآيند (‏‎Process‎‏) سيستم آموزشي شامل: نسبتهاي مدرس به دانشجو، فضاي آموزشي به دانشجو، تجهيزات كمك آموزشي به دانشجو و .... ‏

‎‎‏بهرهگيري بيش از پيش از تكنولوژي اطلاعات در آموزش ‏

‎‎‏بهرهبرداري از فرصتهاي موجود براي كسب درآمد از ارايه خدمات آموزشي ‏

‎‎‏افزايش ميزان رضايت فراگيرندگان ‏‏–‏‏ مدرسین ‏‏–‏‏ فارغ التحصيلان ‏‏–‏‏ كاركنان ومديران‏

‏نقاط قوت‏

‏مدرسین مجرب و توانمند بعنوان الگوي مناسب‏

‏دانشجويان توانمند‏

‏تنوع و تعداد مراكز آموزشي مجهز‏

‏امکانات آموزشی و کارگاهی مناسب‏

‏بالا بودن نرخ پذيرفته شدگان‏

‏تنوع رشته ها‏

‏پائين بودن نرخ دانشجويان مشروطي و اخراجي‏

‏فضاي آموزشی مناسب‏

‏گرايش مديريت آموزشي به ايجاد تغيير و نوآوري‏

‏اجرای دقيق مقررات آموزشی‏

‏جايگاه ويژه مراکز آموزشی خانه کارگر در سطح ملي‏

‏ديدگاه مثبت مسؤولان دانشگاه به توسعه رشتههاي مهارتی‏

‏وجود بستر مناسب جهت ارتقاي فعاليتهاي آموزشي و ارزشيابي‏

‏وجود زمينه هاي مثبت براي انجام پژوهش در آموزش‏

‏1. دفترامور پژوهشي‏

‏ت.‏‏ طرح هاي تحقيقاتي‏

‏استراتژي‏

‏توسعه كيفي طرحهاي تحقيقاتي در جهت ارتقاي قابليت‌هاي پژوهشي مدرسین و تجربيات انباشته آن‌ها‏

‏ ‏

‏سياست‌ها و برنامه هاي اجرايي‏

‏1.‏‏اختصاص بودجه مناسب جهت طرح‌هاي تحقيقاتي ‏

‏2.‏‏ارزيابي نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي و رتبهبندي كيفي آنها‏

‏3.‏‏حمايت‌ از پژوهش‌گران طرح‌هاي تحقيقاتي ‏

‏4.‏‏تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي رشتههاي مختلف و هدايت طرح‌هاي تحقيقاتي بر اساس اولويت‌هاي مذكور‏

‏5.‏‏ايجاد بانك اطلاعاتي پژوهشگران شاخص‏

‎ ‎

‏چ. همايشها و گارگاهها‏

‏استراتژي‏

‏متمركز نمودن همايش‌ها و كارگاه‌ها به عنوان سازوكار انتشار دانش و ايجاد تعامل سيستماتيك ميان پژوهشگران كشور ‏

‏سياست‌ها و برنامهها ‏

‏1- هدايت مراکز آموزشی به سمت برگزاري همايش‌ها با دامنه منطقهای و ملي ‏

‏2- هدايت موضوع همايش‌ها به اولويت‌هاي تحقيقاتي ‏

‏5- ملزم نمودن مراکز آموزشی به جذب بودجه‌هاي همايش‌ها از منابع خارج از مرکز آموزش ‏

‏6- كسب درآمد از طريق برگزاري همايش‌ها و كارگاه‌ها‏

‏7- برگزاري همايشها و كارگاههاي پژوهشي تخصصي از طريق عقد تفاهمنامه با مراکز علمی و صنعتی‏

‏الزامات‏

‏1. موافقت قطعي برگزاري حداقل1 همايش ملی یا منطقهای در هر مرکز بهصورت سالیانه‏

‏2. برگزاري همايش مشترك با سایر مراکز علمي ‏

‏3. تلاش در جهت چاپ مقالات برگزيده كليه همايشهاي در مجلات علمي پژوهشي‏


‏برنامه دفتر گسترش توليد علم ‏

‏ ‏

‏ب. تشويق مقالات‏

‏استراتژی‏

‏جهت‌گیری منطقی تشویق مقالات با توجه به اولویت‌های علمی ستاد مرکزی‏

‏ ‏

‏سیاست‌ها و برنامه‏‏‌‏‏ها‏

‏1‏‏. تهیه آیین‌نامه تشویق مقالات علمی و جهت‌دار کردن تشویق‌ها‏

‏2. استفاده از پایگاه‏‏‌های‏‏ ‏‏اطلاع‌رسانی ‏

‏الزامات ‏

‏1. افزایش سهم تشویق مقالات به سمت مقالات بین‌المللی نمایه شده در سایت‏‏‌های‏‏ ‏‎ ‎‎ISI‎‏و سایر پایگاه‌های معتبر و مورد تایید دانشگاه جامع علمی کاربردی ‏

‏2. تشویق مقالات علمی پژوهشی و کنفرانسی ‏

‏ ‏

‏پ. نشر علمي و امور كتابخانه‏‏‌‏‏ها‏

‏استراتژی‏

‏توسعه دامنه مشوق‌ها برای ترغیب مدرسین به تالیف و ترجمه کتاب ‏

‏ ‏

‏سیاست‌ها و برنامه‏‏‌‏‏ها‏

‏1. افزایش کیفی نشر علمی کتاب‌های تولیدی مراکز‏

‏2. مشخص کردن ضوابط «تالیف و ترجمه» کتاب از طریق ستاد مرکزی ‏

‏3. استانداردسازی کتابخانه‌های مراکز براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی شامل: ‏

‏ - فضای لازم برای 120 جلد کتاب: 1 متر مربع‏

‏ - فضای مطالعه در کتابخانه‌ها به ازای هر نفر (دانشجو): 5/2 متر مربع‏

‏ - نسبت کتاب به دانشجو به ازای هر دانشجو: 10 کتاب‏

‏ ‏

‏الزامات ‏

‏1. الزام واحدهای به چاپ کتاب‌ و افزایش سهم فروش‏

‏2. الزام واحدهای به حضور در جشنواره‌های انتخاب کتاب‌های برتر ملی ‏

‏ ‏

‏3. ‏‏دفتر ارتباط با صنعت و جامعه‏

‏ ‏

‏الف. مراکز رشد و کارآفرینی‏

‏استراتژی‏

‏ کمک در جهت تبدیل مراکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر به مراکز کارآفرین ‏

‏ ‏

‏سیاست ها و برنامه ها ‏

‏توسعه مراکز رشد و کارآفرینی مطابق با آئین نامهها مربوطه‏

‏ ‏

‏الزامات ‏

‏1. راه اندازی مراکز رشد ‏

‏2. برگزاری کارگاههای مرتبط با کارآفرینی جهت دانشجویان ‏

‏3. شرکت در جشنوارههای کارآفرینی‏

‏4.شناسایی دانشجویان کارآفرین‏

‏5.‏‏ثبت اختراع در ‏‏هر مرکز‏‏ ‏

‏6. تجاری‌سازی طرحها و اختراعات ‏

‏2.‏‏طرح های برون دانشگاهی‏

‏استراتژی‏

‏جذب حداکثری بودجه و اعتبارات برون دانشگاهی در جهت تقویت منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای علمی و پژوهشي مورد نیاز مراکز ‏

‏ ‏

‏سیاستها و برنامهها ‏

‏دریافت اولویتهای تحقیقاتی دانشگاهها، سازمانها و صنایع و اطلاع رسانی به مدرسین جهت بهرهمندی از فرصتهای موجود و کسب درآمد مالی ‏

‏اجرایی نمودن بندهای تفاهم نامههای منعقده و ابلاغی از سوی ستاد مرکزی ‏

‏ ‏

‎ ‎

‏الزامات: ‏

‏1- اجرای حداقل 2 طرح توسط مراکز آموزشی.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏پ. ‏‏مسابقات‏‏، نمایشگاهها و جشنوارهها‏

‏استراتژی ‏

‏حضور موثر در مسابقات، نمایشگاههاو جشنوارهها و ارتقاء جایگاه مراکز آموزشی علمی کاربردی خانه کارگر ‏

‏سیاستها ‏‏و برنامهها‏‏ ‏

‏میزبانی مسابقات، نمایشگاههاو جشنوارههای ملی و تثبیت موقعیت مراکز و تدوین آئيننامه وقررات.‏

‏الزامات ‏

‏1- تلاش در جهت کسب عنوان در مسابقات، نمایشگاههاو جشنوارهها ‏

‏2- عضویت در کمیتههای داوری و علمی برگزاری مسابقات، نمایشگاهها و جشنوارهها ‏

‏ ‏

‏4. دفتر طرح و برنامه و بودجه‏

‏الف. اجرا و پياده سازي برنامه استراتژيك ‏

‏ ‏

‏استراتژي‏

‏اجرا و پياده سازي برنامه استراتژيك ‏

‏سياستها و برنامهها‏

‏1.‏‏مطالعه، مشاوره و همفكري با خبرگان اين حوزه به منظور برگزيدن الگوي مناسب پياده سازي‏

‏2.‏‏ ارايه آموزشهاي لازم براي رؤسا، معاونین و كارشناسان ارشد مراکز آموزشي و ستاد مركزي‏

‏الزامات‏

‏1.‏‏استفاده از فرصتهاي موجود و بالقوه در عرصههاي مختلف علمي و اجتماعي‏

‏2.‏‏بر طرف كردن تهديدهاي موجود و مقابله با تهديدهاي بالقوه‏

‏3.‏‏بر طرف كردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت مراکز آموزشی در زمينه‌هاي مختلف‏

‏4.‏‏برخورداري از رشد كمّي و كيفي معقول و متوازن در تمام حوزهها‏

‏5.‏‏شكل‌گيري تفكر استراتژيك در مديران ارشد ستاد‏

‏6.‏‏نهادينه شدن فرهنگ برنامه‌ريزي و پايبندي به آن در تمام سطوح ‏

‏پ. نظارت بر عملكرد برنامه‌اي و بودجه‌اي‏

‏استراتژ‍ي‏

‏1. ‏‏تقويت ساختار شوراها، كميته‌ها و دفتر طرح و برنامه و بودجه در ستاد مرکزی‏

‏2. ‏‏نظارت كارآمد بر منابع مالي مراکز‏

‏سياست ها و برنامه ها‏

‏1- افزايش بهره‌وري و اثربخشي ساختار شوراها، كميته‌ها و دفتر طرح و برنامه و بودجه در ستاد مركزي‏

‏2- ارتقا كميت و كيفيت ساختار ستاد مرکزی و هدفمندتر شدن آن‏

‎ ‎

‏3.‏‏استمرار برنامه ارزيابي و رتبهبندي مراکز آموزشي‏

‏سياستها و برنامهها‏

‏1. ‏‏تعهد مراکز آموزشي نسبت به تهيه آمارهاي دقيق و متنوع براي انجام تجزيه تحليل‌هاي مختلف‏

‏2. ‏‏ايجاد بانك اطلاعات جامعِ شاخص‌ها و متغيرهاي پژوهشي و آموزشي و... ‏

‏3. ‏‏ايجاد تحرك روزافزون و رقابت بيش از پيش در جهت ارتقاي شاخص‌هاي پژوهشي و آموزشي و... در سطح مراکز‏

‏الزامات‏

‏1- كسب جايگاه مطلوبتر‏‏ ‏‏ بين مراکز آموزش علمی کاربردی در ارزيابيهاي سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی و با رشد قابل قبول‏

‏2- ارتقاي جايگاه مراکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر در ارزيابي‌هاي خُرد آموزشي و پژوهشي توسط مراجع بيروني‏

‏ث. پيگيري برنامه متنوع سازي منابع درآمدي مراکز‏

‏سياستها و برنامهها‏

‏ايجاد بانك اطلاعات مراکز دارندة امكانات بالفعل و بالقوة درآمدزايي و توليد ثروت‏

‏رفع موانع حقوقي احتمالي و شفاف شدن فرايندهاي متنوع‌سازي منابع براي استفادة مراکز داراي امكانات‏

‏الزامات ‏

‏1- اجرايي شدن روش‌هاي درآمدزاييِ غير از گرفتن شهريه‏

‏2- آغاز روند كاهش وابستگي به درآمد شهريه در مراکز داراي امكانات بالقوه‏

‏ ‏

‏الف: دفتر آمار و اطلاعات‏

‏ ‏

‏استرات‍ژي‏

‏الف) ب‏‏ه ‏‏روز رساني بانكهاي آماري و اطلاعات‏

‏سياستها و برنامه‏‏ها‏

‏ 1 ‏‏- نگهداري بانكهاي اطلاعاتي و ارسال به هنگام آن به ستاد مركزي ‏

‏ ‏‏2‏‏ - توسعه زيرساختهاي بانكهاي اطلاعاتي و بهرهبرداري از آن‏

‏ 3 - اتصال كامل به سامانه جمعآوري اطلاعات ستاد مركزي‏

‏ 4 - تكميل و بروز رساني سامانه پروفايل و ‏‎CV‎‏ پژوهشي مدرسین‏

‏ 5 - تكميل و بروز رساني پايگاه اطلاعاتي اعم از اطلاعات دانشجوئی،آموزشی، فرهنگی و... ‏

‏ ‏

‏ الزامات‏

‏براي يكسان سازي در روش جمع آوري آمار و بالا بردن ضريب دقت اطلاعات، تمامي مراكز آموزشي ميبايستي از طريق سامانه اقدام به ارسال اطلاعات نمايند‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ب) شبكه، اينترنت و اينترانت‏

‏استراتژي‏

‏ توسعه زيرساخت شبكهاي و بالا بردن ارزش افزوده بهرهبرداري از امكانات ارتباطي‏

‏ ‏

‏سياستها و برنامهها‏

‏1-‏‏تقويت بسترهاي ارتباطي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور كمك به ايجاد شبكه يکپارچه ‏

‏2-‏‏تخصيص فضاي اينترنتي و پست الكترونيكي براي مديران و مدرسین با ‏‎Domain‎‏ ستاد مرکزی ‏

‏3-‏‏افزايش پرتكلهاي ارتباطي مانند ‏‎VOIP‎‏ در شبكه اختصاصي ستاد مرکزی جهت يكپارچگي ارتباطي در سطح كل مراکز و تقليل هزينه ها‏

‏4-‏‏بهره برداري مناسب از ويدئو كنفرانس مراکز آموزشی ‏

‏5-‏‏دسترسي سريع و ارزانتر مجموعه مراکز به اطلاعات و ارتباطات‏

‏6-‏‏تمهيدات زيرساختي شامل : شبكه دسترسي، قوانين و مقررات، منابع و تسهيلات‏

‏الزامات‏‏ ‏

‏به منظور كاهش هزينههاي جانبي جلسات مانند اياب و ذهاب و.... کلیه مراکز با توجه به امكانات ميبايستي اقدام به تقويت اينترنت و راه اندازي ويدئو كنفرانس نمايند‏

‏ ‏

‏ج) مكانيزاسيون و خدمات الكترونيكي‏

‏استراتژي‏

‏ارتقاء سطح مكانيزاسيون و خدمات الكترونيكي مراکز‏

‏سياستها و برنامهها‏

‏ 1‏‏- بكارگيري فناوري اطلاعات براي خدمات الكترونيكي به دانشجويان و مدرسین با رويكرد بهينهسازي معيارهاي از قبيل سرعت، دقت، صحت، قابليت اطمينان، امنيت و كيفيت ‏

‏ 2- همكاري و كمك به ايجاد يك ‏‎ERP‎‏ دانشگاهي يكپارچه و يكسان در سطح كل مراکز ‏

‏ 3- ايجاد سامانه مكانيزه تجميع اطلاعات كتابخانهاي و منابع كتابخانه ديجيتالي‏

‏ 4- بهرهبرداري مناسب از سامانه مستقر در ديتا سنتر دانشگاه آزاد اسلامي‏

‏ 5- كمك به يكسانسازي سامانه در حوزههاي مختلف مانند دانشجويي و... بهرهبرداري از منابع اطلاعاتي از آن‏

‏الزامات‏

‏ 1‏‏- تمامي مراکز آموزشي ملزم به استفاده از سامانه يكپارچه ميباشند. ‏

‏ 2- در راستاي ارتقاء خدمات الكترونيكي، تمامي مراكز آموزشي ملزم به بهرهبرداري از سامانههاي يكپارچه مستقر در سرورهاي ستاد مرکزی ميباشند.‏

‏د) آزمايشگاهها و كارگاهها‏

‏استراتژي‏

‏ توسعه كيفيت و ايجاد آزمايشگاهها و كارگاهها‏

‏ سياستها و برنامهها‏

‏1‏‏- استاندارد سازي محيطهاي آزمايشگاهي مراکز آموزشي‏

‏2- امكان سنجي و تعيين كمبودهاي تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهی مبتني بر رشتههاي موجود‏

‏3- ارتقاء ايمني استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهی‏

‏4- افزايش ميزان مهارت مسئولين آزمايشگاهها و کارگاهها‏

‏5- كمك به ايجاد شبكه ارتباطی جهت به اشتراك گذاري منابع آزمايشگاهي و کارگاهی در بين مراکز‏

‏6- مجتمع سازی آزمايشگاهها و کارگاههاي مراکز آموزشی.‏

‏الزامات‏‏ ‏

‏ 1‏‏- الزام مراکز به ايجاد آزمايشگاهها و کارگاهها مطابق با استانداردهای آموزشی.‏

‏ 2- افزایش ایمنی کارگاهها و آزمايشگاهها مطابق با استانداردهای لازم‏

‏ 3- برگزاری دورههای مهارتی برای مسئولین آزمایشگاهها و کارگاهها‏

‏ه) محتوي سازي كيفي پورتال ستاد مرکزی و وب سايت مراکز‏

‏استراتژي‏

‏ ايجاد وب سايتهاي عمومي و تخصصي و ب‏‏ه ‏‏روز رساني وب سایت مراکز‏

‏ سياستها و برنامه ها:‏

‏ 1 ‏‏- نظارت بر محتو‏‏ا‏‏ي كيفي وبسايتهاي عمومي و چند زبانه كردن آنها (حداقل دو زبانه) ‏

‏ 2 - ميزباني وب واحدهاي دانشگاهي از طريق سرورهاي واسط و مركز داده دانشگاه‏

‏ 3- تكميل و ب‏‏ه ‏‏روز رساني كيفي وبسایتهاي اختصاصي مراکز آموزشي ‏

‏الزامات‏

‏ 1- الزام كليه مراکز به ايجاد وبسايت مبتني براستانداردهاي مربوط‏

‏ 2- كليه واحدها ملزم به بروز رساني وبسایت خود ميباشند‏

‏ 3- در راستاي بهرهبرداري از محتويهاي كيفي وب سایتها، مراکز آموزشي ملزم به بهرهبرداري از سامانههاي يكپارچه مستقر در سرورهاي واسط ميباشند. ‏

‏و) ارتقاء سطح مهارتي پرسنل ‏

‏استراتژي‏

‏ارتقاء سطح مهارتي مدیران و پرسنل مراکز‏

‏سياستها و برنامهها‏

‏1‏‏ ‏‏- شناخت وضع مهارتي پرسنل مراکز و برگزاري دورههاي حرفهاي در زمينههای مرتبط‏

‏ 2 - تحقيق و توسعه براي ايجاد راهكارهاي جديد سازماني و شناسايي فرصتهاي بالقوه به منظور پاسخگويي به نياز دانشجويان و مدرسین و بهبود كارايي و اثربخشي فرايندهاي دانشگاهي‏

‏ 4 - تقويت همكاري مشترك، مراكز خانه کارگر سراسر کشور در راستاي ارتقاء كارائي ‏

‏الزامات‏‏ ‏

‏1- طي برنامه زمانبندي شده‏‏ سطح تحصيلات‏‏ كليه مديران و کارکنان ميبايستي ‏‏ارتقا يابد.‏

‏ 2- با توجه به نوع فعاليت پرسنل، مراکز ميبايستي در جهت ارتقاء سطح مهارتي، ‏
‏دورههاي حرفهاي براي كاركنان برگزار نمايند.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


X
X
×